0517-852473
info@ggzintentiezorg.nl

Beleid

Een efficiënt gezondheidszorgbeleid, zoals door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg.

Voorlichting

Doelgerichte voorlichting aan, en behandeling van personen met psychische, werk gerelateerde problemen en/of afhankelijkheidsproblematiek.

Zorg

Doelgerichte en efficiënte verlening van diensten ambulante zorg, begeleiding en hulp bij het maatschappelijk herstel, zoals op het gebeid van wonen, werk dagbesteding en financiën, waaronder begrepen rehabilitatie en re-integratie.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van specifieke behandeling voor verslaving problematiek voor personen, werk of schoolgaande jeugd, creatieve beroepen en trendgevoelige aspecten, zoals gamen of party drugs.


Cultuur

Doe-cultuur
Stichting GGZ Intentie Zorg kent een doe-cultuur, waarbij de aandacht voor het individu centraal staat, zowel voor cliënten als onze medewerkers. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vraaggerichte organisatie
We zijn een vraaggerichte organisatie. Dat betekent, dat we in ons dagelijkse werk goed luisteren naar signalen en vragen van cliënten en daar de ondersteuning op afstemmen. Hierdoor is onze dienstverlening continu in ontwikkeling. Andere vormen van dienstverlening worden niet uitgesloten: wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn. Slagvaardig de wensen van de cliënt invullen vraagt om ondernemerschap, creativiteit en een dienstverlenende houding van medewerkers.

Luisteren is de sleutel
Daarnaast luisteren we goed naar elkaar. Communicatie tussen collega’s, tussen de verschillende locaties en met het centraal bureau is dan ook de basis voor optimale samenwerking. Iedere locatie is redelijk autonoom zodat korte lijnen en laagdrempeligheid gewaarborgd zijn. De omgang met elkaar is open en respectvol waarin vertrouwen naar elkaar gegeven wordt. Het zijn deze ‘in de praktijk’ ontstane cultuuraspecten die mede onze identiteit hebben gevormd. De organisatiestructuur is plat en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Dit is zichtbaar in het organogram.

Wat kun je van ons verwachten?

Goede kwaliteit van dienstverlening en arbeid
Wij willen goede kwaliteit van dienstverlening en van arbeid. Dit realiseren we met goedgekwalificeerde, professionele en betrokken medewerkers. Deze kwaliteit wordt niet opgelegd door een woud aan regels, maar komt in eerste instantie voort uit de eigen verantwoordelijkheid en het vertrouwen daarin. Medewerkers die deze verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, vinden het vanzelfsprekend om verantwoording af te leggen en in openheid te handelen.

questions-answers

Bevorderen van zelfstandig denken en werken
Wij bevorderen daarom zelfstandig denken en werken. Tevens geven wij de medewerker ruimte, kansen en faciliteiten om in vertrouwen zijn of haar verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Grote aandacht wordt besteed aan vakmatige en persoonlijke ontwikkeling.


Visie stichting GGZ Intentie Zorg

GGZ Intentie Zorg heeft het uitgangspunt dat ieder mens uniek is. En omdat ieder mens uniek is, wil ieder mens op zijn eigen manier zijn leven inrichten en deelnemen aan de samenleving. Iedereen doet dit op basis van zijn ideeën, opvattingen en mogelijkheden. Daarbij gaat GGZ Intentie Zorg uit van de eigen waarden, de maatschappelijke waarden en de eigen verantwoordelijkheden. Deze visie is van toepassing op alle betrokkenen bij GGZ Intentie Zorg.

Hoe doen we dat?

Medewerkers van GGZ Intentie Zorg ondersteunen mensen bij wie zij zijn, wat zij willen doen en wat zij willen leren. Vanzelfsprekend horen daarbij ook hun relaties, contacten en omgeving.
De medewerkers ondersteunen door aanwezig te zijn, persoonlijke aandacht, respect en vakmanschap. De regie over eigen leven van de client is hierbij leidend.